Những thành phố tốt nhất để làm việc tại British Columbia, Canada

Những địa điểm hàng đầu của British Columbia để xây dựng sự nghiệp là gì? Và những chỉ số vụ thể để chứng minh chúng ra sao? Dưới đây là bảng xếp hạng của trang Bcbusiness đối với với những thành phố tốt nhất để làm việc trong năm nay.

Bảng khảo sát đánh giá dựa trên 7 chỉ số chính đến từ kinh tế là: thu nhập trung bình của hộ gia đình, thu nhập trung bình của hộ gia đình có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi, chi tiêu trung bình của hộ gia đình để giải trí, chi phí trung bình, tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm, tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm và tỷ lệ thất nghiệp.

  1. Fort St. John
Xếp hạng năm 2017: 2 Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 139.305 CAD Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 123.744 CAD Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 6,502 CAD Chi tiêu trung bình (15%): 26,302 CAD Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 5,80% Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 3,43% Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 20,50% Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,20%
  1. Dawson Creek
Xếp hạng năm 2017: 3 Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 106.440  CAD Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 88.851  CAD Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 5,009 CAD Chi tiêu trung bình (15%): 21,666 CAD Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 7,53% Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 5,17% Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 20,96% Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,20%
  1. Squamish
Xếp hạng năm 2017: 1 Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 110.838 CAD Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 92.987 CAD Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 5.837 CAD Chi tiêu trung bình (15%): 26.572 CAD Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 5,37% Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 8,33% Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 18.66% Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%
  1. Terrace
Xếp hạng năm 2017: 6 Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 94.616 CAD Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 82.294 CAD Chi tiêu của hộ gia đình trung bình cho vui chơi giải trí (10%): 4.449 CAD Chi tiêu trung bình (15%):17.786  CAD Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 7,92% Tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm (10%): 0,60% Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 22,46% Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,60%
  1. Prince Rupert
Xếp hạng năm 2017: 16 Thu nhập tủng bình của hộ gia đình (10%): 96.365 CAD Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 76.063 CAD Chi tiêu trung bình hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%):  4,310 CAD Chi tiêu trung bình (15%): $ 17,658 Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 8,44% Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): -5,74% Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 22,30% Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,60%  
  1. Kelowna
Xếp hạng năm 2017: 4 Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 98.260 CAD Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%) (10%): 79.928 CAD Chi tiêu trung bình hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): $ 5,502 Chi tiêu trung bình (15%): 23.478 CAD Cư dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 4,53% Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 9,96% Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 19,39% Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 7,10%
  1. Victoria
Xếp hạng năm 2017: 16 Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 97.343 CAD Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 74.808 CAD Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): 5,511 CAD Chi tiêu trung bình (15%): 23.414 CAD Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 9,31% Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 5,04% Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 16,05% Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 5,20%
  1. North Vancouver
Xếp hạng năm 2017: 9 Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 117.507 CAD Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 93.297 CAD Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): 6.065 đô la Chi tiêu trung bình (15%): 27.085 CAD   Cư dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 5.00% Tỉ lệ tăng trưởng dân số  trong 5 năm (10%): 5,97% Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 13,46% Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%
  1. Vancouver
Xếp hạng năm 2017: 26 Thu nhập trung bình  của hộ gia đình (10%): 95.583 CAD Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 78.614 CAD Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%): 4.559 CAD Chi tiêu trung bình (15%): 23,550 CAD Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 9,36% Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 6,03% Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 13,72% Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%
  1. Delta
Xếp hạng năm 2017: 10 Thu nhập trung bình của hộ gia đình (10%): 117.052 CAD Thu nhập hộ có người có thu nhập chính dưới 35 tuổi (10%): 92.577 CAD Chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho vui chơi giải trí (10%):  6.144 CAD Chi tiêu trung bình (15%): 26,663 CAD Người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để làm việc (10%): 3,14% Tỉ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm (10%): 5,57% Tỉ lệ tăng trưởng thu nhập trong 5 năm (25%): 13,39% Tỷ lệ thất nghiệp (10%): 4,60%

IMM Immigration (tổng hợp) | Nguồn: bcbusiness.ca