Các loại hình doanh nghiệp chính tại Síp

Các hình thức phổ biến nhất của các tổ chức kinh doanh ở Síp được nêu dưới đây. Nhà đầu tư được tự do lựa chọn hình thức pháp nhân để hoạt động ở Síp.

Doanh nghiệp tư nhân một chủ (Sole Proprietorship)

Nhà đầu tư Síp và quốc tế có thể kinh doanh dưới tên riêng của họ hoặc dưới một tên doanh nghiệp đăng ký theo Luật Đối tác và Kinh doanh, Chương 116. Những nhà đầu tư không có quốc tịch Liên minh châu Âu phải nhận được sự cho phép từ trước theo Quy định về Người nước ngoài và Nhập cư.

Chi nhánh công ty

Có hai loại chi nhánh tại Síp:

 • Chi nhánh của một công ty địa phương
 • Chi nhánh của một công ty nước ngoài

Một công ty nước ngoài có thể thành lập chi nhánh tại Síp theo các quy định của Luật Công ty với điều kiện phải cung cấp các tài liệu ngân hàng thỏa đáng và đệ trình các tài liệu sau đây (dịch sang tiếng Hy Lạp) được lên Cục đăng ký doanh nghiệp:

 • Bản sao công chứng Bản ghi nhớ của công ty, Điều lệ của công ty và bất kỳ tài liệu nào khác chỉ định việc thành lập công ty
 • Thông tin chi tiết về ban giám đốc và uỷ viên ban điều hành của công ty.
 • Thông tin cá nhân của ít nhất một người là đối tượng cư trú của Cộng hòa Síp. Người này sẽ được phép nhận các thông báo chính thức liên quan đến chi nhánh.

Các công ty

Theo quy định của luật pháp đảo Síp, có hai loại công ty có thể được thành lập tại Síp:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (bởi) cổ phiếu – trách nhiệm của các thành viên được giới hạn ở giá trị số cổ phần của họ.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (bởi sự) bảo đảm – trách nhiệm của các thành viên được giới hạn trong sự đóng góp của họ.

Hơn nữa, một công ty Síp có thể là một công ty tư nhân hoặc công ty đại chúng.

Một công ty Síp có thể là một công ty tư nhân hoặc công ty đại chúng.

Công ty tư nhân

Một công ty tư nhân phải tuân thủ các quy định sau đây của pháp luật:

 • Quyền chuyển nhượng cổ phần bị hạn chế
 • Không thể phát hành lời mời đến công chúng để đăng ký mua cổ phiếu hoặc trái phiếu của mình
 • Công ty phải có ít nhất một cổ đông và không quá 50
 • Không phát hành cổ phiếu vô danh.

Công ty đại chúng

Tính năng chính của một công ty đại chúng giúp phân biệt nó với các công ty khác là khả năng cung cấp cổ phiếu hoặc trái phiếu của mình cho công chúng. Công ty đại chúng phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

 • Có ít nhất bảy thành viên, không có con số tối đa.
 • Có ít nhất hai giám đốc.
 • Phải phát hành bản cáo bạch hoặc tuyên bố trước khi phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu ra công chúng.

Công ty hợp danh

Các công ty hợp danh ở Síp được quản lý theo chương 116, Luật đặt tên doanh nghiệp và công ty hợp danh (Partnership and Business Names Law). Một công ty hợp danh là mối quan hệ giữa ít nhất hai cá nhân với một mục đích chung – lợi nhuận. Có hai loại công ty hợp danh: công ty hợp danh thông thường và công ty hợp danh hữu hạn.

Công ty hợp danh thông thường

Tính năng chính của một công ty hợp danh thông thường là tất cả các đối tác đều chịu trách nhiệm liên đới và riêng lẻ với các đối tác khác về tất cả các khoản nợ phát sinh và nghĩa vụ của công ty mà không có bất kỳ giới hạn nào. Trách nhiệm này chỉ tồn tại trong thời gian đối tác là thành viên của công ty.

Công ty hợp danh hữu hạn

Một công ty hợp danh hữu hạn phải bao gồm một hoặc nhiều cá nhân gọi là các đối tác chung và một hoặc nhiều cá nhân được gọi là các đối tác hữu hạn. Các đối tác chung có trách nhiệm cá nhân không giới hạn, trong khi các đối tác hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm về những đóng góp của họ đối với công ty hợp danh.

moorestephens.com | Thúy Trần (dịch)