Bộ trưởng Kenny phát động cuộc tham vấn về các vấn đề nhập cư trên toàn quốc

Calgary, ngày 12/07/2011 – Bộ trưởng Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa Jason Kenney đã phát động loạt chương trình tham vấn xuyên quốc gia về các vấn đề nhập cư, bắt đầu từ ngày hôm nay tại Calgary.

Bộ trưởng gặp gỡ các bên liên quan và công chúng để thảo luận về tầm quan trọng của việc  nhập cư và sự kết hợp giữa các chương trình nhập cư. Sau phiên họp này, Bộ trưởng sẽ có buổi gặp gỡ với các bên liên quan tại Vancouver vào ngày 18/07, Toronto vào ngày 20/07 và Montreal vào ngày 22/07. Các buổi tham vấn trực tuyến sẽ diễn ra vào cuối mùa hè này và sẽ mở rộng cho công chúng.

Mục đích của các cuộc tham vấn là để tìm kiếm thông tin phản hồi về các vấn đề nhập cư, kể cả trình độ nhập cư thích hợp với Canada, và sự kết hợp phù hợp nhất giữa cách chương trình nhập cư theo diện kinh tế, đoàn tụ gia đình và tị nạn. Các cuộc thảo luận về quản lý hệ thống nhằm cung cấp nhiều dịch vụ tốt hơn chẳng hạn như thời gian xét hồ sơ hợp lý và các vấn đề nổi cộm như là gian lận cũng được đưa ra lấy ý kiến.

Trong kế hoạch về hạn ngạch được chấp thuận trở thành thường trú nhân, CIC không chỉ cân bằng các mục tiêu nhập cư mà còn xem xét một số yếu tố khác, bao gồm các cam kết rõ ràng của chính phủ, đầu vào của các tỉnh và các vùng lãnh thổ và điều kiện kinh tế hiện tại và tương lai. Bộ cũng phải xem xét khả năng điều hành của mình để xử lý hồ sơ kịp thời, cũng như khả năng của cộng đồng trong việc chào đón người nhập cư.
Ngoài việc tạo cơ hội tiếp nhận ý kiến từ các bên liên quan và công chúng về các vấn đề chính trước mắt CIC, các cuộc tham vấn cũng cho phép  bộ chia sẻ với các bên liên quan và công chúng về một số cân nhắc và lựa chọn khó khăn liên quan đến việc quản lý một hệ thống nhập cư toàn cầu.

Các cuộc tham vấn tạo cơ hội để hiểu sâu sắc những đánh đổi liên quan đến việc thiết lập các mức độ nhập cư. Đang có sựa đối lập giữa những ảo tưởng và những mục tiêu khác nhau cho tương lai của chương trình nhập cư, và không có câu trả lời đúng duy nhất cho những gì nên tập trung vào. Việc tham gia của các bên liên quan và đông đảo công chúng vào cuộc hội đàm là chìa khóa phát triển dự án đưa Canada tiến về phía trước.

Các bên liên quan được mời tượng trưng cho các quan điểm khác nhau, bao gồm cả những người sử dụng lao động, người lao động, học viện, các tổ chức học tập, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh doanh, cơ quan quản lý, hội đồng các thành phố, các tổ chức cung cấp dịch vụ ổn định định cư và các tổ chức cực hữu.

Báo cáo về các cuộc tham vấn sẽ được đăng trên trang web của CIC một khi các buổi tham vấn với các bên liên quan và công chúng hoàn tất.

IMM Immigration (tổng hợp)